بازدید کارشناسان مراکز ترویج جهاد کشاورزی استان های کشور


در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ شرکت کیمیاسازان سبز فراز میزبان جمعی از کارشناسان مراکز ترویج جهاد کشاورزی استان های کشور بود. مهمانان ضمن بازدید از گلخانه فراز و مرکز تحقیقات دانژه از توضیحات آقای حمید امیرسیدی، مدیر عامل شرکت کیمیاسازان سبز فراز و دانژه بذر مانا، در باب گلخانه فراز بهره مند شدند.