Eggplant


البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Ds – E471
سورنا - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Ds – E487
علیخان - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Samin
نوید - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Ds-E49
میراژ- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
ES-E45
-دانژه بذر مانا-خیار-حمید امیر سیدی
Siavash
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS-E543
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS-E436
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS-E20
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS- E461
برزو - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
Borzu
برزو - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
Saam
برزو - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
Arsham
برزو - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
Arghavan