بازدید کارشناسان ومقامات جهاد کشاورزی استان سمنان به همراه اعضای تعاونی روستایی کل کشور


در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ شرکت کیمیاسازان سبز فراز میزبان جمعی از کارشناسان و مقامات جهاد کشاورزی استان سمنان و اعضای تعاون روستایی بود. مهمانان ضمن بازدید از نسل جدید گلخانه فراز و مرکز تحقیقات دانژه از تو ضیحات آقای گلباز مدیر بخش گلخانه سازی فراز در باب گلخانه فراز بهرمند شدند.