بذر هیبرید ملون


علیخان - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
علیخان (Alikhan)
ملون- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
سلیم (Salim)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
قهرمان (Ghahraman)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
ماندانا (Mandana)
ملون - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
شهداد (Shahdad)