بذر هیبرید ملون


علیخان - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
علیخان
ملون- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
سلیم
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
قهرمان
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
ماندانا
ملون - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
شهداد