بذر هیبرید گوجه فرنگی


DS-T2778- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
DS-T2778 گوجه فرنگی
نوید - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
گوجه فرنگی – DS-T295
میراژ- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
گوجه فرنگی DS-T852
-دانژه بذر مانا-گوجه فرنگی – DS-T1030-حمید امیر سیدی
گوجه فرنگی – DS-T1030