بذر هیبرید گوجه فرنگی


DS-T2778- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
آذر (Azar)
نوید - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
آرمان (Arman)
میراژ- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
اهورا (Ahura)
-دانژه بذر مانا-گوجه فرنگی – DS-T1030-حمید امیر سیدی
آریا (Aria)
-دانژه بذر مانا-گوجه فرنگی – DS-T1030-حمید امیر سیدی
ایلارا (Eilara)