بذر هیبرید خیار


البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
تیبا (Tiba)
البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
میراژ (Miraj)
البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
البرز (Alborz)
سورنا - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
سورنا (Surena)
نوید - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
نوید (Navid)
-دانژه بذر مانا-خیار-حمید امیر سیدی
آیلار (Ailar)
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
امید (Omid)
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
آسیا (Asia)
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
بابک (Babak)
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
دماوند (Damavand)
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
بامداد (Bamdad)