بذر هیبرید خیار


البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
البرز
سورنا - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
سورنا
نوید - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
نوید
-دانژه بذر مانا-خیار-حمید امیر سیدی
آیلار
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
امید