بذر هیبرید بادمجان


البرز- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Ds – E471
سورنا - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Ds – E487
علیخان - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
ثمین (Samin)
نوید - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
Ds-E48 چیتی
میراژ- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
ES-E45 سفید
-دانژه بذر مانا-خیار-حمید امیر سیدی
سیاوش (Siavash)
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS-E543
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS-E436
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS-E20
امید - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
DS- E461