بازدید معاونت سابق تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و رییس انجمن کشاورزی کشور مغرب (مراکش)


بازدید مهندس توکلی معاونت سابق تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی و آقای Said Boulaguigue رییس انجمن کشاورزی کشور مغرب (مراکش) از گلخانه فراز و بذرهای دانژه جهت عقد تفاهم نامه تولید گلخانه فراز و نمایندگی بذرهای دانژه با شرکت هامون. در این بازدید آقای سیاوش کامیار، بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی و آقای محمدرضا فریدونی، بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی، نیز حضور داشتند.