بازدید جمعی از کارشناسان، گلخانه داران و اساتید دانشگاه سراسر کشور از مرکز تحقیقات بذر دانژه


در تاریخ 11 مرداد 1396 شرکت هامون میزبان جمعی از کارشناسان، گلخانه داران، تولیدکنندگان گل و گیاه و اساتید دانشگاه از سرار کشور بود. در این بازدید پس از معرفی و نقد گلخانه فراز توسط آقای حمید امیرسیدی، توضیحاتی در مورد بذرهای هیبرید دانژه ارایه شد. در ادامه سوالاتی توسط میهمانان مطرح شد و در نهایت بازدیدی از نزدیک از گلخانه فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه و همچنین مزرعه هامون که شامل کشت رقم های جدید خربزه و طالبی دانژه، انجام شد.